Auditrapportage

Een auditrapport van TwinSparc 17020-Audit bevat de volgende basisgegevens:

 • Datum uitvoering audit
 • Naam van auditor of namen van auditteam
 • Een vermelding van de gehanteerde normen (bijvoorbeeld ISO/IEC 17020:2012 en ILAC P15/06:2014)
 • De naam of namen van de auditee(s)
 • Een beschrijving van het geaudite werkgebied (bijvoorbeeld procedurenummers)

Waar relevant worden ook de omstandigheden waaronder de audit heeft plaatsgevonden beschreven. Indien door auditees gebruik wordt gemaakt van apparatuur, wordt de identificatie van deze apparatuur in het auditrapport vermeld.

Auditrapportage bevat zowel de positieve (conformities) als de negatieve (non-conformities) bevindingen van het 17020-auditteam. Conformities en non-conformities vormen de ‘audit findings’, de auditbevindingen.

audit-rapport (FILEminimizer)Bij het rapporteren van conformities worden tenminste de volgende punten beschreven:

 • een relatie van de bevindingen met de criteria waartegen is geaudit
 • het bewijs dat aan deze criteria is voldaan
 • een verklaring van conformiteit door de auditor

Bij het rapporteren van non-conformities worden tenminste de volgende punten beschreven:

 • een relatie van de bevindingen met de criteria waartegen is geaudit
 • het bewijs dat niet aan deze criteria is voldaan
 • een verklaring van non-conformiteit door de auditor

Inhoudseisen auditrapport volgens ISO 19011:2012

Auditrapporten van TwinSparc 17020-Audit voorzien in een compleet, accuraat, bondig en helder verslag van de audit en bevat de volgende punten of verwijzingen daarnaar:

 1. de auditdoelen
 2. de scope van de audit, metname een identificatie van het organisatorische deel of processen die zijn geaudit
 3. identificatie van de auditclient (bij interne audit niet nodig)
 4. identificatie van het auditteam en de auditees
 5. de data en locaties waar de audits hebben plaatsgevonden
 6. de auditcriteria (bijvoorbeeld: ISO/IEC 17020:2012, ILAC P15:6/2014)
 7. de auditbevindingen en het bijbehorende bewijs
 8. de auditconclusies
 9. een verklaring over de mate waarin aan de auditcriteria is voldaan

Naast bovengenoemde inhoud bevat het auditrapport ook de identificatie van mogelijke verbeterpunten (ISO/IEC 17020:2012 § 8.6.5 e).