Auditprogramma opstellen

Het auditprogramma dient ervoor te zorgen, dat de effectiviteit van het totale managementsysteem wordt beoordeeld.

sign_warning Voor ISO/IEC 17020:2012 dient het management-systeem geaudit te worden, maar dient ook vastgesteld te worden, of het managementsysteem alle in de Internationale Standaard genoemde eisen afdekt.

Het auditprogramma dient weer te geven:

  • welke middelen beschikbaar gesteld dienen te worden voor de uitvoering van het programma;
  • binnen welke tijdsperiode het programma dient te worden uitgevoerd;
  • de doelen van het auditprogramma;
  • de uitgebreidheid, het aantal, de soort, de duur, de locaties van de uit te voeren audits;
  • de auditprocedures;
  • de te hanteren criteria;
  • de te gebruiken auditmethoden;
  • de geselecteerde auditor(en).

Doelen van een auditprogramma dienen SMART te worden opgesteld (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)

Monitoring van de uitvoering van het auditprogramma dient plaats te vinden om zeker te stellen, dat de doelen van de audits worden bereikt en om mogelijke verbeteringen in het programma op te nemen.

Het programma voor interne audits kan door verschillende factoren (bij-) gestuurd worden, onder andere:

  • Resultaten van voorgaande audits;
  • Inventarisaties van risico’s zoals de verplichte risico-inventarisatie m.b.t. de onpartijdigheid (ISO/IEC 17020:2012 § 4.1.3)

De procedure voor interne audits komt er, op basis van bovenstaande schema, als volgt uit te zien:

Procedure interne audit (voorbeeld)
Procedure interne audit (voorbeeld)

Zoals uit bovenstaande processchema blijkt, worden de doelen van het auditprogramma opgesteld op basis van het in het Kwaliteitshandboek geformuleerde bedrijfsbeleid.

Uitvoering van bovenstaande procedure levert drie soorten ‘output’ op, nml. een vastgelegd auditprogramma, een auditrapport en een audit-reviewrapport (evaluatie van het auditprogramma).

De auditrapporten dienen te worden gebruikt om de vastgestelde afwijkingen af te handelen; het auditrapport en het auditreviewrapport zijn input voor de managementreview (directiebeoordeling).

Voor het vaststellen of aan alle vereisten aan een auditprogramma is voldaan, kan een eenvoudige checklist gebruikt worden.

Checklist Auditprogramma
Checklist voor het auditprogramma.